Agder Fylkeskommune

Agder fylkeskommune følger opp sine målsettinger som fastsatt i Regionplan Agder 2030, som er en overordnet strategisk plan som bidrar til å utvikle hele  Agder.

Det skal gjennomføres en enkel revisjon av Regionplan Agder 2030 gjennom regional planstrategi. Arbeidet pågår.

I tillegg har Agder fylkeskommune flere regionale planer, strategier og plandokumenter som omhandler samferdsel, mobilitet, transport og areal som eksempelvis:

Regional plan for mobilitet 2023-2033. Planen beskriver 23 steg frem mot 2033.

Steg 19: Legge til rette for nullutslippsløsninger

Steg 20: Redusere klimagassutslipp og gjennomføre miljøtiltak

Steg 21: Jobbe for å overføre større andel gods til sjø og bane

Se Regional plan for mobilitet 2023-2033 og andre planer og strategier ved å følge denne linken:

agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/